Over Stichting Meander

Internaat De Singel is onderdeel van Stichting Meander, een stichting van protestants-christelijke, katholieke en hervormde instellingen voor schippers- en kermiskinderen. Op deze pagina leest u meer over Stichting Meander.

 

De geschiedenis van Stichting Meander

Het eerste internaat werd in 1915 geopend voor kinderen van binnenvaartschippers. Dat is later uitgebreid met kinderen van kermisexploitanten. Rond de jaren 80 van de vorige eeuw woonden er ruim 3500 kinderen in 25 internaten.

In 2000 is besloten de expertise ook in te zetten voor andere kinderen en dat leidde tot de oprichting van Prokino in 2001. Meander biedt huisvesting, verzorging en opvoeding aan kinderen van ouders met een -vanwege het beroep- trekkend en/of varend bestaan. Meander heeft tien internaten en drie gezinshuizen verspreid door heel Nederland. Internaat De Singel in Dordrecht is er hier één van.

 

Doelstelling

Stichting Meander heeft als doelstelling:

Het bieden van huisvesting, verzorging en opvoeding van kinderen van ouders of personen met een vanwege het beroep trekkend en/of varend bestaan dan wel van ouders die langdurig afwezig zijn of om andere redenen (tijdelijk) niet voor hun kinderen kunnen zorgen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

Grondslag

De opvoedende taak vervult Meander vanuit de grondslag van Meander: “het Evangelie van Jezus Christus, zoals de Bijbel dat leert naar opvatting van de protestantse kerken en de rooms-katholieke kerk in Nederland.”

 

Op alle internaten wordt erkend en aanvaard dat een verscheidenheid van denken kan bestaan bij de kinderen, jongeren en medewerkers. Daarom handelen onze medewerkers met respect en gevoel voor ieders geloofsovertuiging en levensbeschouwing.

 

Schoolopleiding 

Kinderen verblijven op een internaat voor het volgen van een schoolopleiding. Aan de internaten zijn geen scholen verbonden. Ouders/verzorgers hebben de vrijheid om te kiezen welke school zij hun kinderen willen laten bezoeken.

 

Stichting Meander heeft geen winstoogmerk.

 

Voor meer informatie over Stichting Meander kunt u www.stgmeander.nl bezoeken